Regulamin wypożyczania gier planszowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin ustala zasady wypożyczeń gier planszowych, zwanych dalej Grami, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach, zwanej dalej Biblioteką, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej Wypożyczającymi.
 2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.

§ 2. WYPOŻYCZENIA

 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną, jeżeli dalsza część Regulaminu nie stanowi inaczej.
 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie osoby zapisane do Biblioteki, nie posiadające nieuregulowanych zaległości jej względem, po wcześniejszym zapoznaniu się i podpisaniu niniejszego regulaminu.
 3. Wypożyczający Gry, którzy nie są mieszkańcami Gminy Ornontowice, zobowiązani są do uiszczenia kaucji w wysokości aktualnej wartości rynkowej Gry.
 4. Wypożyczający może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie jedną Grę.
 5. Gry mogą wypożyczać samodzielnie jedynie osoby, które ukończyły 16 lat. W przypadku, gdy Wypożyczający ma mniej niż 16 lat, wymagana jest pisemna zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego.
 6. Gry wypożyczane są na okres 2 tygodni.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
 8. Wypożyczającemu przysługuje jednorazowa prolongata terminu zwrotu Gry.
 9. Na każdą grę wystawiany jest rewers, na którym Wypożyczający własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał Grę kompletną i w dobrym stanie, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Przed wypożyczeniem pracownik Biblioteki w obecności Wypożyczającego dokonuje przeglądu ilościowego i jakościowego Gry. Wszelkie uwagi pracownik zapisuje na Rewersie.
 11. Biblioteka oddaje do dyspozycji Wypożyczającego kompletne gry, które są własnością Biblioteki.
 12. Każda Gra zawiera specyfikację (na pudełku lub instrukcji) zawierającą jej pełne wyposażenie.
 13. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Wypożyczającemu.
 14. W przypadku nieuregulowanych zaległości/zobowiązań względem Biblioteki, wypożyczanie Gier jest niemożliwe.

§ 3. ZWROT

 1. Wypożyczający zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczanej Gry lub prolongaty terminu zwrotu. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać w przypadku, gdy gra nie została zarezerwowana przez innego użytkownika Biblioteki.
 2. Za przekroczenie terminu zwrotu Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ustalonej w cenniku, którą określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk Bibliotekarza. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot.
 4. Pracownik Biblioteki odbierający od Wypożyczającego Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 5. Wypożyczający/Rodzic/Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie, zagubienie lub zdekompletowanie Gry.
 6. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub zdekompletowania Gry, wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do odkupienia identycznej pozycji lub uiszczenia opłaty, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej Gry wraz z kosztami przesyłki, bądź, jeśli to możliwe, pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej Gry.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami w niniejszym Regulaminie, prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2022 r.