DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekaornontowice.pl.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-08
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności : 2020-08-18

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu). Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-18.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne: Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia: Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Ornontowicach

Osobą do kontaktu jest: Aleksandra Szczepańska,
adres poczty elektronicznej: biblioteka@gbp.ornontowice.pl,
numer telefonu: 32 336 13 90.

Postępowanie odwoławcze: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, 
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
 • sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach
ul. Klasztorna 1
43-178 Ornontowice

Wejście głównie do budynku znajduje się od ul. Klasztornej 1. Posiada podjazd (pochylnie) dla osób niepełnosprawnych oraz balustrady dostosowane do obowiązujących przepisów. Drzwi do budynku otwierane są automatycznie na fotokomórkę, umożliwiają one wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz jest winda umożliwiająca przemieszczenie się do biblioteki na poziom „-1” oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia i toaleta Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach są oznaczone w alfabecie Braille’a oraz są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W holu nie ma wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biblioteki.

Do osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej “osobą uprawnioną” ma prawo do:

 1. Załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej – może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
 2. Kontaktu z Biblioteką za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:
  – korzystanie z poczty elektronicznej: biblioteka@gbp.ornontowice.pl
  – korzystanie z komunikatora internetowego Messenger
  – korzystania ze stron internetowych spełniających standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 1. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego  – Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku, który znajduje się w załączniku.

Wypełniony formularz zgłoszenia można złożyć jedną z wybranych metod:

 • osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, w godzinach otwarcia,
 • listownie na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach, ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice,
 • pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@gbp.ornontowice.pl
 • komunikator internetowy Messenger

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN  Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z Biblioteką.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.