REGULAMIN IMPREZ
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ORNONTOWICACH

 

I .  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się spotkanie autorskie, wykład, szkolenie, lekcję biblioteczną, zajęcia warsztatowe, konkurs, zajęcia na wolnym powietrzu oraz inne działania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2023 r. do odwołania.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W trakcie imprezy oraz w drodze do i z biblioteki odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13. roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

II.   ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia Uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.
 3. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w niektórych imprezach jest dostarczenie pisemnie wypełnionej zgody Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika.
 5. Uczestnicy imprez zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 6. Rodzic/opiekun prawny pozostawia dziecko pod opiekę osoby prowadzącej zajęcia na własną odpowiedzialność oraz podejmuje decyzję w sprawie samodzielnego opuszczania przez dziecko zajęć po ich zakończeniu. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu. W sytuacji, gdy nie wyraża zgody na samodzielne opuszczenie zajęć przez dziecko, zobowiązany jest do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach.
 7. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o przeciwskazaniach zdrowotnych Uczestnika, które mogłyby wpływać na realizację programu.
 8. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 10. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie.
 11. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

III.   ZMIANY TERMINU IMPREZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez oraz zmiany ich terminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, stronie internetowej biblioteki lub przesyłana na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

IV.   OPŁATY ZA IMPREZY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Udział w imprezach organizowanych przez Organizatora jest bezpłatny. Dopuszcza się odpłatność związaną z pokryciem kosztów materiałów, posiłków, przejazdów, biletów wstępu.
 2. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika zobowiązany jest do uiszczenia płatności w terminie najpóźniej do 4 dni roboczych przed planowaną imprezą.
 3. Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe (nr konta 08 8454 1053 2001 0036 1912 0001) lub gotówką w kasie Biblioteki przy ul. Klasztornej 1 w Ornontowicach.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie po uprzednim jej opłaceniu, jedyną możliwością zwrotu poniesionych kosztów jest znalezienie osoby na swoje miejsce najpóźniej do 2 dni przed planowaną imprezą. W przeciwnym razie koszt nie ulega zwrotowi.
 5. Biblioteka nie odpowiada za opłaty dotyczące uczestnictwa w imprezach organizowanych w pomieszczeniach Organizatora przez podmioty trzecie.

V.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach, ul. Klasztorna 1 informuje, że:
 2. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach z siedzibą przy ul. Klasztornej 1.
 3. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, email: iod@gbp.ornontowice.pl.
 4. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz w publikacjach Organizatora.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej.
 6. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 7. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez bibliotekę, tj.: w zakresie realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).
 10. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie i filmowanie imprez przez Uczestnika oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych jest możliwe tylko za zgodą Organizatora i prowadzącego spotkanie.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego Uczestnika podczas trwania zajęć ponosi jego rodzic/opiekun prawny.
 4. W uzasadnionych przypadkach osoba prowadząca może wyprosić z zajęć lub odmówić wstępu na zajęcia, w szczególności jeśli zachowanie Uczestnika uniemożliwia lub znacząco utrudnia prowadzenie zajęć, a także kiedy zachowanie Uczestnika jest niebezpieczne dla innych uczestników.
 5. W kwestiach dotyczących przebiegu imprez nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator.

VII.   ZMIANY

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.bibliotekaornontowice.pl.

Ornontowice, 26 czerwca 2023 r.