REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ORNONTOWICACH

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, zwanej dalej Biblioteką, ma charakter powszechny.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Użytkownicy obowiązani są zachowywać się w Bibliotece w sposób odpowiadający powadze tej instytucji. W Bibliotece należy zachować ciszę. Obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie mogą przebywać na terenie Biblioteki.
 4. Bibliotekarz ma prawo wyprosić z Biblioteki osoby zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i użytkowników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
 5. Wszystkie osoby korzystające z Biblioteki mają obowiązek pozostawienia toreb i okryć wierzchnich w miejscach do tego wyznaczonych. Rzeczy cenne użytkownik powinien zabrać ze sobą. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 6. Czytelnicy zobowiązani są troskliwie obchodzić się z materiałami bibliotecznymi, które zostały im udostępnione, szanować zbiory biblioteczne stanowiące dorobek pokoleń, dbać o mienie społeczne.
 7. Ze zbiorów Biblioteki można korzystać:
 1. na miejscu w Bibliotece (w czytelni),
 2. przez wypożyczanie do domu.

§ 2

 1. Warunkiem korzystania z wypożyczalni i czytelni oraz uzyskania dostępu do baz zbiorów elektronicznych jest posiadanie internetowego konta czytelnika w systemie bibliotecznym MAK+.
 2. Zasady rejestracji:
 • należy okazać dokument stwierdzający tożsamość wraz z nr PESEL, podać dane adresowe i kontaktowe (w przypadku gdy adres zamieszkania nie jest podany w dokumencie, należy wskazać go, okazując stosowne zaświadczenie),
 • należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania. Złożenie podpisu oznacza przyjęcie odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych użytkownika do ich przetwarzania przez Bibliotekę w ramach posiadanych uprawnień. Za czytelnika niepełnoletniego do lat 16 kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 1. Numer karty bibliotecznej oraz hasło umożliwia zalogowanie się Czytelnika na indywidualne konto internetowe dostępne w katalogu elektronicznym Biblioteki na stronie www.bibliotekaornontowice.pl lub www.szukamksiążki.pl. Za pośrednictwem konta można zamawiać lub rezerwować materiały biblioteczne.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  W BIBLIOTECE

§ 3

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach, ul. Klasztorna 1 informuje, że:
 2. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach z siedzibą przy ul. Klasztornej 1.
 3. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@gbp.ornontowice.pl.
 4. Dane osobowe są zbierane w celach związanych z korzystaniem z materiałów i usług bibliotecznych, w celach statystycznych, w sprawach związanych z egzekwowaniem zobowiązań wobec biblioteki oraz w celu wypełnienia zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym, obsłudze prawnej.
 7. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres korzystania z usług biblioteki oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które nie mają żadnych zobowiązań wobec biblioteki, będą usuwane po 10 latach od momentu zaprzestania korzystania z biblioteki.
 9. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Czytelnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W sprawach spornych lub przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, Czytelnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

III. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§ 4

Prawo do korzystania

 1. Z wypożyczalni Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Warunkiem korzystania z wypożyczalni oraz uzyskania dostępu do baz zbiorów elektronicznych jest posiadanie internetowego konta czytelnika w systemie bibliotecznym.
 3. Zasady rejestracji:
 • należy okazać dokument stwierdzający tożsamość wraz z nr PESEL, podać dane adresowe i kontaktowe (w przypadku gdy adres zamieszkania nie jest podany w dokumencie, należy wskazać go, okazując zaświadczenie),
 • należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania. Złożenie podpisu oznacza przyjęcie odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych użytkownika do ich przetwarzania przez Bibliotekę w ramach posiadanych uprawnień. Za czytelnika niepełnoletniego do lat 16 kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 1. Numer karty bibliotecznej oraz hasło umożliwia zalogowanie się Czytelnika na indywidualne konto internetowe dostępne w katalogu elektronicznym Biblioteki na stronie www.bibliotekaornontowice.pl lub www.szukamksiążki.pl. Za pośrednictwem konta można zamawiać lub rezerwować materiały biblioteczne.

§ 5

Wypożyczanie

 1. W wypożyczalni Czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam wybiera książki, czasopisma i dokumenty elektroniczne. Bibliotekarz może służyć radą i pomocą w doborze odpowiedniej literatury.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:
 • 3 książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,
 • 3 dokumenty elektroniczne na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,
 • 3 numery czasopism (z wyjątkiem numerów bieżących) na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
 1. Liczba wypożyczonych materiałów może ulec zmianie po uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
 2. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (z wyjątkiem gazet i czasopism) można prolongować trzykrotnie, jeżeli nie zostały zarezerwowane przez innych czytelników. Prolongaty można dokonać:
 • osobiście w Bibliotece,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Prolongata nie jest udzielana w przypadku, gdy na dany materiał czekają inni czytelnicy.
 2. Biblioteka może żądać zwrotu materiałów przed terminem ustalonym w punkcie 4, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 3. Czytelnik może zamówić i zarezerwować materiały biblioteczne:
 • osobiście w Bibliotece,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • za pośrednictwem internetowego konta czytelnika.
 1. Informacja o dostępności materiałów wysyłana jest automatycznie na zarejestrowany w Bibliotece adres e-mail.
 2. Czytelnicy, którzy udostępnili Bibliotece adres swojej poczty elektronicznej, otrzymują przypomnienie o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych generowane automatycznie przez system biblioteczny. Przypomnienie to ma charakter pomocniczy i jego ewentualne niedostarczenie do skrzynki elektronicznej czytelnika nie stanowi podstawy do obniżenia lub anulowania nałożonej opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów.

§ 4

Kaucje

 1. Kaucje od Czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
 • jeśli Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu mikołowskiego,
 • przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów.
 1. Wysokość kaucji określa cennik opłat regulaminowych (Załącznik do Regulaminu).
 2. Kaucje nie podlegają oprocentowaniu.
 3. Zwrot kaucji może nastąpić po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki lub przedłożeniu dowodu stałego zameldowania na terenie powiatu mikołowskiego.
 4. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja stanowi dochód Biblioteki.

§ 6

Przetrzymanie zbiorów

 1. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin określony w § 5 pkt 2, pobiera się opłatę karną określoną w cenniku opłat regulaminowych (Załącznik do Regulaminu).
 2. Każdy Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu materiałów, pokrywa ich koszty.
 3. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu materiałów lub uiszczenia opłat, Biblioteka ma prawo wstrzymać wypożyczenia i dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

Poszanowanie zbiorów

 1. Czytelnik odpowiada materialnie za materiały, z których korzysta, dlatego powinien obchodzić się z nimi starannie.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książek lub innych materiałów przed ich wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia, czytelnik ma obowiązek książki lub inne materiały odkupić. O ile odkupienie jest niemożliwe, Czytelnik ma obowiązek wpłacić odszkodowanie (Załącznik do Regulaminu).

IV. REGULAMIN CZYTELNI

§ 8

 1. Prawo do korzystania z czytelni ma każdy zainteresowany.
 2. Korzystający z czytelni są zobowiązani zająć miejsce zgodnie ze wskazówkami bibliotekarza.
 3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, księgozbioru wypożyczalni, czasopism oraz innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
 4. Przed opuszczeniem czytelni, Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu udostępnionych materiałów bibliotecznych.
 5. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych Czytelnik musi uzyskać zgodę dyżurującego bibliotekarza.
 6. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.

V. REGULAMIN CZYTELNI KOMPUTEROWEJ

§ 9

 1. Ze stanowiska komputerowego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani w godzinach pracy Biblioteki.
 2. Przed rozpoczęciem pracy należy:
 • zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza,
 • zająć miejsce zgodnie ze wskazówkami bibliotekarza.
 1. Prawo do korzystania z komputerów w pierwszej kolejności mają osoby wykorzystujące sieć Internet i programy do celów edukacyjnych oraz chcące skorzystać z katalogu elektronicznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.
 2. Stanowisko komputerowe może być wykorzystywane przez jednego użytkownika.
 3. Użytkownik jednorazowo ma prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego do jednej godziny.
 4. W przypadku braku oczekujących na korzystanie ze stanowiska, użytkownik może korzystać dłużej.
 5. Zabrania się:
 • samodzielnego instalowania bądź usuwania jakichkolwiek programów czy plików,
 • dokonywania zmian konfiguracji komputera i istniejącego oprogramowania,
 • wykonywania połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i wyłączać kabli zasilających),
 • korzystania z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza,
 • otwierania stron internetowych zawierających treści sprzecznych z prawem i zasadami współżycia społecznego, o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje,
 • korzystania z komputera w celach zarobkowych oraz wykonywania czynności naruszających prawa autorskie i pokrewne.
 1. Każde uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Za wszelkie uszkodzenia Biblioteka ma prawo obciążyć użytkownika kosztami naprawy.
 2. Użytkownik za zgodą bibliotekarza może wydrukować wybrane informacje lub zapisać wyniki poszukiwań na własnym dysku wymiennym, jeśli nie jest to sprzeczne z prawem autorskim. Za tę usługę ponosi opłatę zgodnie z cennikiem (Załącznik do Regulaminu).
 3. Pracownicy Biblioteki nie mają upoważnienia do wykonywania jakichkolwiek działań w Internecie w imieniu użytkownika.
 4. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników czytelni komputerowej należy zachować ciszę. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i napojów.
 5. Użytkownik, który nie przestrzega regulaminu, może zostać pozbawiony czasowo lub na stale z możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego.

V. USŁUGI KOMPUTEROWE

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych lub własnych, które może się odbywać na terenie Biblioteki, poprzez:

 • kopiowanie,
 • wykonywanie wydruków,
 • skanowanie.

2. Koszt usług komputerowych ponosi użytkownik (Załącznik do Regulaminu).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

 1. Skargi i wnioski użytkownicy mogą wpisywać do Księgi skarg i wniosków znajdującej się w Bibliotece.
 2. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach, na stale pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 3. Wysokości opłat regulaminowych określa obowiązujący Cennik opłat regulaminowych, który stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu. Wysokości opłat ustala Dyrektor Biblioteki.
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 3 lipca 2023 r.

Ornontowice, 26 czerwca 2023 r.