HISTORIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ORNONTOWICACH

Biblioteka powstała w 1956 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna – jej organizatorem było Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Kierownikiem została Marta Adamczyk, a biblioteka mieściła się w obecnym budynku ARTerii, na parterze.

W pierwszym roku działalności zarejestrowano 276 czytelników, a skromny księgozbiór liczył zaledwie 1400 książek. Biblioteka była wówczas czynna tylko dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki, w godzinach 15.00-19.00.

Dziesięć lat później, w 1966 r., dokonano zmiany nazwy biblioteki na Gminną Bibliotekę Publiczną. Funkcję kierownika przejęła Elżbieta Dłucik /Rudek/, a w latach 1974–82 kierownikiem została Maria Lesznik.

W latach 1975-82 placówka była biblioteką centralną z filiami w Bujakowie, Dębieńsku Wielkim i Dębieńsku Starym.

1982 r. biblioteka stała się filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, a jej kierownikiem została Bronisława Poloczek. Lokal biblioteczny znajdował się wówczas w tylnych pomieszczeniach obecnego budynku ARTerii, na pierwszym piętrze.

1 lipca 1991 r. Ornontowice odłączyły się od Gminy Gierałtowice i powstała samodzielna Gmina Ornontowice.  Biblioteka wróciła do nazwy Gminna Biblioteka Publiczna.

W kwietniu 1995 r. została połączona z Gminnym Domem Kultury i przyjęła nazwę Gminny Dom Kultury i Biblioteka, a jej dyrektorem została Cecylia Spyra.
Po odejściu Cecylii Spyra na zasłużoną emeryturę, funkcję tę od 1 października 2005 r. pełniła Jolanta Witkowska.

W 1997 r. wdrożono komputerowy program biblioteczny Gwimol, który umożliwiał elektroniczne wprowadzanie opisów bibliograficznych książek i tworzenie katalogu komputerowego.

W 2004 r. utworzono pierwsze stanowisko komputerowe dla czytelników z bezpłatnym dostępem do internetu.

1 sierpnia 2005 r. dokonano otwarcia nowego lokalu bibliotecznego. Biblioteka zmieniła siedzibę i cały księgozbiór wraz z wyposażeniem został przeniesiony do nowo wyremontowanych pomieszczeń w przyziemiach budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. Powierzchnia Biblioteki zwiększyła się prawie dwukrotnie.

W grudniu 2005 r. z programu rządowego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pt. „Ikonk@” Biblioteka otrzymała bezpłatnie 3 komputery, które przeznaczyła na wyposażenie czytelni komputerowej.

We wrześniu 2009 r. biblioteka podpisała umowę na lata 2009-2013 o przystąpieniu do Programu Rozwoju Bibliotek, ogólnopolskim przedsięwzięciu, którego celem było wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. 

Z dniem 1 stycznia 2010 r. biblioteka uzyskała ponownie samodzielność organizacyjną i do dziś funkcjonuje pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach. Na stanowisko dyrektora został powołany Marcin Wajszczyk.

W 2010 r. biblioteka opracowała Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach w latach 2010-2013, zawierający kierunki jej rozwoju, cele strategiczne, cele operacyjne i działania do 2013 r.

W 2011 r., w ramach projektu “Aktywna Biblioteka”, utworzono Biblioteczny Punkt Informacji oraz uruchomiono stronę internetową www.bibliotekaornontowice.pl.

W 2010 r. podpisano licencję na użytkowanie nowego systemu bibliotecznego MAK+.
W 2016 r. wdrożono elektroniczny system wypożyczania wraz z dostępem do konta czytelnika, rezerwacjami, e-mailowym systemem powiadamiania itp. System ten funkcjonuje nadal.

W 2021 r. uruchomiono Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica – 1 terminal.